תכנית מתאר ארצית (תמ”א 38) לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה 

 

רעידות אדמה בישראל

ישראל כידוע נמצאת על קו השבר הסורי אפריקאי,הידוע לשמצה , הנמשך ממורדות החרמון בצפון ועד למפרץ אילת בדרום.קיימות עדויות היסטוריות רבות ,להתרחשותן של רעידות אדמה קשות מאוד בארץ ישראל כאשר האחרונה שבהן  התרחשה בשנת 1927 תוך שהיא גורמת למותם של למעלה מ -300,000 בני אדם ופציעתם של עשרות אלפים נוספים. כל זאת , בנוסף לנזקים אדירים לרכוש ולתשתיות שהותירה אחריה ולהפיכתם של מאות אלפי בני אדם למחוסרי בית. על פי נתוני המכון הגאופיזי הישראלי ,מועד התרחשותה הבא של רעידת אדמה קשה וקטלנית ,אינו ניתן לחזוי מדויק,אולם היא עלולה להתרחש בכל רגע. כאשר רעידות האדמה שהתרחשו לאחרונה בישראל ,בשנים האחרונות,מהוות בחינת פתיח ואיתותים מקדימים לבואה של הרעידה הגדולה והאימתנית לה אנו צפויים. רוב רובם של בנייני המגורים בישראל  בנויים על עמודים  (קומה מפולשת) ולכן הם  נמצאים  ברמת הסיכון הגבוהה ביותר .הם יהיו הראשונים להיהרס כתוצאה מהתרחשותה של רעידת אדמה חזקה אשר תפעיל על עמודי הבניינים הללו כוחות הרס אופקיים,שייגרמו להתמוטטות הבניין על יושביו. בהערכות העבודה של וועדת המומחים הממשלתית לנושא רעידת האדמה הצפויה להתרחש והדרכים להתמודד עימה הגיעו למסקנה כי כתוצאה מרעידת האדמה יהרסו טוטלית למעלה מ- 10,000 מבנים!! ועוד כ- 120,000 מבנים נוספים יינזקו באופן בינוני עד קשה!!! בגורמם לאלפי הרוגים ועשרות אלפי פצועים ומחוסרי בית!!מסקנות אלו והמחיר המחריד בחיי אדם ורכוש הוא זה העומד בבסיס הכנתה ויישומה של תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים ,או כפי שהיא קרויה תמ”א 38(תמ”א 38 א , תמ”א 38 ב תמ”א 38 ג) 
 

תחולה
תחולת תמ”א 38 ,אשר אושרה ע”י ממשלת ישראל בשנת 2005,חלה על כל בנייני המגורים במדינת ישראל,אשר ההיתר לבנייתם,הוצא עד ל 1 בינואר 1980 . בניינים אלו נבנו שלא עפ”י תקן מס’ 413 שהוא  התקן הישראלי לרעידות אדמה  ולכן הם אינם עומדים ,כמובן, בדרישות  התקן וככאלו הם נמצאים ברמת הסיכון הגבוהה ביותר.
 
מימון וזכויות ע'פ תכנית
תמ”א 38 מעניקה בעיקרה תמריץ כלכלי לחיזוקם של אותם מבנים המועדים לסכנתה של רעידת אדמה,בכך שהיא מעניקה לאותם בניינים זכויות בניה נוספות שתמורתם הכלכלית , תיועד למעשה למימון עלויות חיזוקו ושיפוצו של הבניין המיועד.לצורך בדיקתו של הבניין וקבלת המלצות לחיזוקו ,יש צורך בבדיקה מעמיקה של מהנדס קונסטרוקציה,אשר יגיש המלצתו לוועדה המקומית לתכנון ולבניה וזאת בנוגע לאופן חיזוקו של הבניין ועמידתו בתקן ישראלי מספר 413 לרעידות אדמה.זכויות הבניה הנוספות עפ”י תמ”א 38 ,יוענקו לבניינים שגובהם מעל 2 קומות ושטחם הכולל מעל 400 מ”ר ,והם יינתנו בשטח כולל שלא יעלה על שטחה של קומה טיפוסית בבניין המיועד לחיזוק. זכויות הבנייה יוענקו לבניית אגף חדש נוסף או לבנייתה של קומת מגורים נוספת על גג הבניין ובלבד ששטח התוספת לא יעלה על שטחה של קומה בבניין הקיים.לצורך חיזוקו ושיפוצו של בניין עפ”י תמ”א 38 ,עם כל ההטבות הכרוכות בכך, יש צורך בחתימותיהם של 100% מבעלי הדירות בבניין. תוקפה של תמ”א 38 הינו 5 שנים מיום אישורה דהיינו עד 18.5.2020 בלבד.
 
שלבי מימוש ויישום
שלבי מימוש ויישום בדיקתו של הבניין המיועד לשיקום על ידי מהנדס מומחה לקבלת המלצותיו אשר יסתייעו  בהמלצותיהם של יועצים נוספים כגון: מהנדס ביסוס,יועץ קרקע, וכיו”ב. הכנת חוות דעת אדריכלית מפורטת ,לתוספת קומה בצירוף עיצוב חזיתות וגגות המבנה ,תוך שילובה של התוספת בבניין הקיים לרבות חומרי גמר וצבע. הכנת תוכנית פיתוח מפורטת של המגרש ,כולל שטחי חנייה קיימים,ותשתיות קיימות לרבות פתרון חניה לדירות הנוספות,גדרות,קירות,שטחי גינון,מעברים ושבילים וכיוב’ . הכנת דו”ח מומחה סביבתי על השלכותיה של בניית התוספת וחיזוק הבניין הקיים על הבניינים השכנים ועל הסביבה בכלל. הגשת סט תוכניות מושלם הכולל: דו”ח והמלצות המהנדס,תוכנית אדריכלות מפורטת, תוכנית פיתוח ודו”ח סביבתי לוועדה המקומית לתכנון ולבניה  לאישורה וקבלת היתר בניה כחוק. דיון בוועדה המקומית ופרסום לקבלת התנגדויות ,כמתחייב בחוק התכנון והבניה. הפקדת כתב שיפוי,ע”י מבקש ההיתר ,בידיה של הוועדה המקומית ובו התחייבות של מבקש ההיתר לשאת בכל הפיצויים שייפסקו כנגד הוועדה המקומית לאחר אישורה של התוכנית עפ”י תמ”א 38 . קבלת היתר הבניה. ביצוע וניהול הבניה בפועל של השיפוץ,החיזוק ותוספת הבניה. בדיקתו של הבניין המחוזק והמשופץ בתום הבניה מבחינת התאמתו להיתר שהוצא ולתקן ישראלי מס’ 413 ,ע”י הרשות המקומית מחלקת הנדסה וקבלת טופס 4 .
 

קבלן – דיירים שלבי התקשרות :

 

פגישת היכרות והסבר
פגישת היכרות והסברה זהו השלב הראשוני ובו מתחיל כל תהליך ההתקשרות בין הקבלן לבין דיירי הבניין כשתחילתו הינה בהתכנסותם לישיבה של בעלי הדירות עם  הקבלן לקבלת הסבר כללי אודות תמ”א 38 ומענה לשאלות שבהכרח ישאלו ע”י הדיירים. בסיומה של הפגישה יחולק חומר מפורט ובו כל הנדרש לצורך ההתקשרות עם הקבלן לרבות : הסבר לתמ”א 38, חוזה התקשרות,מפרט טכני ,רקע עסקי של הקבלן וכיוב’, בפגישה הנ”ל  יתבקשו הדיירים לקבוע נציגות מצומצמת של 2 -3 חברים שימונו על ידי בעלי הדירות כנציגי הבניין לצורך מגעיו השוטפים של הבניין עם הקבלן.
הסכמה
קבלת הסכמה עקרונית בבניין קבלת הסכמתם הכללית והראשונית של בעלי הדירות בכתב, להתחלת התהליך ע”י הקבלן על מנת  לקבל הסכמה עקרונית ממהנדס ואדריכל הוועדה להחלת תמ”א 38 על הבניין יחד עם מידע תכנוני בנוגע לאפשרויות הבינוי במתחם ודרישות הוועדה.
חתימה
חתימת חוזה בתום הליך הבדיקה של בעלי הדירות בבניין ולאחר שהגיעו להסכמה פה אחד ,כי ברצונם להיכנס להסכם עם הקבלן ייחתם עם הדיירים חוזה מפורט בצירוף מפרט טכני שבו יפורטו כל העבודות והמלאכות שיבוצעו בבניין ע”י הקבלן וזאת כנגד קבלת הזכויות לבניית קומה נוספת ,או אגף נוסף.
חוות דעת ותכנון
חוות דעת ותכנון השלב הנ”ל כולל את כל שנדרש ע”י תמ”א 38 מבחינה תכנונית ,אדריכלית,הנדסית וסביבתית,כאשר במסגרתו מוגשת חוות דעת של מהנדס מומחה ,אדריכל,מהנדס תחבורה ומומחה סביבתי הכול בצירוף תוכנית הגשה אדריכלית מפורטת  לוועדה המקומית לקבלת ההיתר כחוק עפ”י חוק התכנון והבניה.
פרסום והתנגדויות
פרסום והתנגדויות כוונת הוועדה להענקת היתר לבניין עפ”י תמ”א 38 מחויבת בפרסום לצורך קבלת התנגדויות כקבוע בחוק התכנון והבנייה  וזאת לפרק זמן של 30 יום, מיום הפרסום בתום התקופה ולאחר ששמעה את ההתנגדויות רשאית הוועדה ,לאחר שהודיעה למתנגדים על החלטתה הצפויה ,להעניק את ההיתר בתיקונים המתחייבים.
ביצוע והקמה
ביצוע והקמה בשלב ההקמה והביצוע ,לאחר קבלת היתר הבניה והוצאת הביטוחים המתאימים מבוצעים עבודות חיזוקו של הבניין כנדרש בתקן ישראלי 413 יחד עם עבודות הבניה והשיפוץ כמפורט בחוזה עם בעלי הדירות בבניין ,כל העבודות יבוצעו כאמור עפ”י החוזה ,המפרט הטכני ותוכניות העבודה. במסגרתם של העבודות נשוא סעיף זה יבוצעו עבודות חיזוק המבנה,עבודות שלד ובניה של תוספת הקומה,בנייתו של פיר מעלית+ מעלית ושיפוץ הבניין יחד עם עבודות הפיתוח הנדרשות ,כל זאת בכפוף להיתר הבניה ודרישותיו.
סיום וטופס 4
סיום עבודה וקבלת טופס 4 בגמר הבנייה ,עובר הבניין הליך ביקורת קפדני ,של מהנדס הרשות המקומית לאישור ההקמה והבניה עפ”י ההיתר שהוצא יחד עם בדיקתו של הבניין לצורך עמידה בכל הדרישות שנדרשו עם הוצאת ההיתר. בסיום הבדיקה ולאחר שהבניין עמד בכל דרישות ההיתר ובתקן ישראלי לרעידות אדמה מס’ 413 יוענק לבניין טופס 4 ע”י הרשות המקומית המעיד על כך שכל העבודות הסתיימו לשביעות רצונה של  הוועדה  וכי אין לה התנגדות לאכלוסם של יחידות הדיור הנוספות שניבנו על ידי הקבלן בהתאם לתמ”א 38 .

כדאי לנצל הזדמנות לחיזוק מבנה חינם בחיפה!!  לפרטים נוספים פנו אלינו.